MENU

vscode 取消 eslint/eslint everywhere

August 21, 2020 • Read: 693 • 工具阅读设置

QQ20210318122254.png
QQ20210318122336.png

vscode 装了 eslint 插件,突然有天想关了,发现不知道怎么关闭,找不到能关闭这个设置的地方···

随后各种查资料最后搞定,记录一下,在 vscode 中 ctrl + shift + p 输入 reset
QQ20210318122449.png

然后找到 reset library execution decisions
QQ20210318122512.png

接着选择 reset all eslint library decisions 就可以恢复到没有任何设置的状态了

QQ20210318122550.png

Last Modified: March 18, 2021